LIDMAATSCHAP

Wil jij ook lid worden van CKV Nieuwerkerk?
Vul dan de volgende formulieren in en volg de instructies op het aanmeldingsformulier:

Kinderen die lid willen worden kunnen eerst een paar keer vrijblijvend meedoen. Neem contact op met Gerda van der Knaap (telefoon 0182-349002 of E-mail) voor meer informatie.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per 30 juni van enig jaar en dient schriftelijk bij de ledenadministratie (Patricia van der Knaap, Gerrit Voorenkade 14 3059 VE Rotterdam) of per E-mail te worden gedaan uiterlijk één maand voor beëindiging van het verenigingsjaar, derhalve uiterlijk op 31 mei door het lid zelf c.q. een ouder/verzorger van een jeugdlid.

Wordt gedurende het verenigingjaar opgezegd – dus ook aan het begin van het nieuwe seizoen –, dan is men over het gehele jaar contributie verschuldigd. Het bestuur kan hier eventueel van afwijken, als daartoe gegronde redenen zijn. U dient dit in de opzeggingsbrief aan te geven. Het lidmaatschap wordt geacht te zijn opgezegd op het moment dat de schriftelijke opzegging bij het secretariaat binnen is. U krijgt een bevestiging van de opzegging met hierin – indien hierom is gevraagd – een aangepast contributievoorstel.