Verplichtingen van leden

Elk lid heeft onder meer, naast het betalen van de contributie, zich te melden bij de wedstrijden waarvoor hij of zij is aangeschreven, zorgvuldig om te gaan met bezittingen van de vereniging (shirts, trainingspak, materiaal zoals ballen, etc.) en zich in het algemeen als waardig lid te gedragen, de volgende verplichtingen:

 1. boetes, door het KNKV opgelegd aan de vereniging als gevolg van het ontvangen van een formele waarschuwing (gele, rode kaart) door een lid, of als gevolg van het niet opkomen bij een competitiewedstrijd van een lid die als scheidsrechter of jeugdwedstrijdleider is aangewezen, voor zijn of haar rekening te nemen, tenzij het bestuur het betreffende lid heeft medegedeeld dat de boete naar zijn oordeel voor rekening van de vereniging dient te blijven;
 2. het vervullen van algemene verenigingstaken en zo veel mogelijk medewerking verlenen aan een goed functioneren van de vereniging, zoals:
 • velden uitleggen én opruimen;
 • veld- en zaalwacht lopen;
 • bardienst doen;
 • aan (financiële) acties deelnemen;
 • schoonmaken van het clubhuis;
 • fluiten van jeugdwedstrijden.

Bij onttrekking aan algemene verenigingstaken kan het bestuur het betreffende lid een boete opleggen van 12,50 euro per geval. Het lid is gehouden dit bedrag onmiddellijk te voldoen, dan wel een andere door het bestuur opgelegde sanctie te aanvaarden. Deze boete is ook opgelegd worden indien de door de vereniging ter beschikking gestelde kleding niet op correcte wijze wordt gedragen en indien men niet opdaagt voor wedstrijden zonder te hebben afgebeld. Indien de boete niet op de voorgeschreven wijze wordt betaald, kan intrekking van de spelerskaart volgen.

FINANCIËLE ZAKEN

Contributies

De leden worden onderverdeeld in diverse categorieën. Voor elke categorie is een bijdrage vastgesteld die

jaarlijks moet worden voldaan. In het overzicht hieronder zijn deze categorieën opgesomd en daar achter vermeld welke contributie en bijdrage in de schoonmaakkosten/shirtbijdrage van toepassing is in het seizoen 2023-2024. Alle bedragen zijn in euro’s per jaar.
Categorie Contributie
Senioren 268
Junioren 224
Aspiranten 180
Pupillen 160
Zaal-/veldleden 208
Trainingsleden 63
Niet-spelend 44
Voor de indeling naar leeftijd geldt met als peildatum 1 januari de volgende indeling:
 • Pupillen: t/m 11 jaar
 • Aspiranten: 12 t/m 15 jaar
 • Junioren: 16 t/m 18 jaar
 • Senioren: vanaf 19 jaar
Voor houders van een Rotterdampas geldt dat zij na inlevering van pasnummer en naam bij de penningmeester een bedrag van 25 euro terug krijgen op de betaalde contributie. Teruggave van contributie is éénmaal per kalenderjaar mogelijk.
De contributie wordt in principe twee maal per jaar geïnd. De contributienota’s worden op 1 oktober en 1 februari per email verstuurd. De contributie dient vervolgens binnen drie weken te worden voldaan. Indien de contributie niet tijdig wordt voldaan is het bestuur gerechtigd de spelerskaart van het betreffende lid in te trekken. Na overleg met de penningmeester is het mogelijk andere betalingstermijnen of een andere betalingswijze overeen te komen.
Indien gekozen wordt voor automatische incasso, wordt vier maal per kwartaal (1 oktober,  1 december, 1 februari en 1 april) geïncasseerd en wordt een korting van maximaal EUR 10 op de te betalen contributie verleend. Deze korting wordt eveneens verleend bij betaling vooruit van de gehele jaarcontributie zonder automatische incasso. Omdat trainingsleden en niet-spelende leden de contributie altijd bij vooruitbetaling voldoen, is voor deze categorieën de korting niet van toepassing.
Indien een opzegging van het lidmaatschap later dan 31 mei van enig seizoen bij het secretariaat wordt ontvangen, is de volledige contributie over het volgende verenigingsjaar verschuldigd, behalve als bijzondere omstandigheden zich hiertegen verzetten (ter beoordeling van het bestuur). Tot bijzondere omstandigheden kunnen behoren verhuizing en langdurige ziekte of blessure(s). De zogenaamde bondskosten (o.a. bondscontributie) zullen echter altijd en minimaal worden doorberekend. De hoogte hiervan wordt per geval bekeken. Het bestuur kan ingeval van bijzondere omstandigheden op schriftelijk en beargumenteerd verzoek ook in andere gevallen tot vermindering of ontheffing van contributie overgaan. Ook hier geldt dat altijd de bondskosten zullen worden doorberekend.
Het bestuur verleent een gezinskorting ingeval een gezin (meer dan twee personen) lid is van de vereniging. Onder gezin wordt verstaan een op één adres wonende familie waarvan het kind / de kinderen op 1 oktober van een seizoen de leeftijd van 19 jaar nog niet heeft / hebben bereikt en financieel afhankelijk is / zijn van de ouder(s) / verzorger(s). Niet-spelende leden en trainingsleden blijven bij de bepaling van familiekorting buiten beschouwing. De twee hoogst verschuldigde contributies komen niet voor vermindering in aanmerking. De overige contributie(s) in het gezin worden verminderd met 50%.
Kilometervergoeding
Bij uitwedstrijden heeft een chauffeur, die minimaal drie leden van de vereniging vervoert, het recht de werkelijk gemaakte kilometers op basis van een kilometervergoeding van EUR 0,12 te declareren (maximaal drie auto’s per ploeg per uitwedstrijd). De declaraties worden aan het einde van het seizoen in één keer uitbetaald.
Verzekeringen
De vereniging heeft ten behoeve van haar leden en vrijwilligers de volgende verzekeringen gesloten:
Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van leden en vrijwilligers voor schade die zij, gedurende de tijd dat zij in verenigingsverband korfballen of actief zijn, elkaar of derden toebrengen. Ook verzekerd is de schade die veroorzaakt wordt als passagier van een voertuig, met inbegrip van het in- en uitstappen. Meeverzekerd is de aansprakelijkheid voor de schade aan panden waarin gesport wordt, tot een maximum van 453,78 euro en met een eigen risico van 22,69 euro per gebeurtenis. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door verdwijning van goederen. De persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering, indien deze is afgesloten, dient altijd als eerste te worden aangesproken.
Ongevallenverzekering
De collectieve ongevallenverzekering biedt de volgende dekking:
·         Bij overlijden: 4.537,80 euro per verzekerde;
·         Bij blijvende invaliditeit: ten hoogste 22.689,01 euro per verzekerde;
·         Geneeskundige kosten per ongeval: ten hoogste 226,89 euro per verzekerde, waarbij en eigen risico geldt van 22,69 euro.
De verzekering is van toepassing bij alle activiteiten die door of namens de vereniging worden georganiseerd, waaronder het vervoer naar plaatsen waar die activiteiten plaatsvinden is begrepen. Slechts leden zijn verzekerd, dus niet de rijdende ouder. Vergoeding van geneeskundige kosten vindt slechts plaats voor zover deze kosten niet elders zijn verzekerd via de ziektekostenverzekering. Dit dient aangetoond te worden door de verzekerde. Ook een eventueel door de bestuurder van een voertuig afgesloten ongevallen- inzittendenverzekering gaat voor op de ongevallenverzekering van de vereniging. Brillen zijn niet verzekerd. Daarnaast heeft de vereniging een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De polissen van de betreffende verzekeringen liggen ter inzage bij de penningmeester

Privacyverklaring AVG, CKV Nieuwerkerk

Dit is de privacyverklaring van CKV Nieuwerkerk gevestigd te Steenbakkerij 2,2913 LJ Nieuwerkerk aan den IJssel.

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40464499 CKV Nieuwerkerk, hierna te noemen: `de Vereniging`.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretariaat@ckvnieuwerkerk.nl
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
Klik hier voor het hele document

Statuten

Huishoudelijk reglement