CKV Nieuwerkerk

Statuten

Klik hier voor de statuten van CKV Nieuwerkerk d.d. 13 juli 2005.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van CKV Nieuwerkerk d.d. 7 maart 2007.

Verplichtingen van leden

Elk lid heeft onder meer, naast het betalen van de contributie, zich te melden bij de wedstrijden waarvoor hij of zij is aangeschreven, zorgvuldig om te gaan met bezittingen van de vereniging (shirts, trainingspak, materiaal zoals ballen, etc.) en zich in het algemeen als waardig lid te gedragen, de volgende verplichtingen:

  1. boetes, door het KNKV opgelegd aan de vereniging als gevolg van het ontvangen van een formele waarschuwing (gele, rode kaart) door een lid, of als gevolg van het niet opkomen bij een competitiewedstrijd van een lid die als scheidsrechter of jeugdwedstrijdleider is aangewezen, voor zijn of haar rekening te nemen, tenzij het bestuur het betreffende lid heeft medegedeeld dat de boete naar zijn oordeel voor rekening van de vereniging dient te blijven;
     
  2. het vervullen van algemene verenigingstaken en zo veel mogelijk medewerking verlenen aan een goed functioneren van de vereniging, zoals:
  • velden uitleggen én opruimen;
  • veld- en zaalwacht lopen;
  • bardienst doen;
  • aan (financiële) acties deelnemen;
  • schoonmaken van het clubhuis;
  • fluiten van jeugdwedstrijden.

Bij onttrekking aan algemene verenigingstaken kan het bestuur het betreffende lid een boete opleggen van 12,50 euro per geval. Het lid is gehouden dit bedrag onmiddellijk te voldoen, dan wel een andere door het bestuur opgelegde sanctie te aanvaarden. Deze boete is ook opgelegd worden indien de door de vereniging ter beschikking gestelde kleding niet op correcte wijze wordt gedragen en indien men niet opdaagt voor wedstrijden zonder te hebben afgebeld. Indien de boete niet op de voorgeschreven wijze wordt betaald, kan intrekking van de spelerskaart volgen.